Korisničko ime Lozinka Prijava

Na osnovu  Zakona o igrama na sreću (Službeni list Crne Gore, br. 13/07 od 18.12.2007), d.o.o. Luca's Bet sa sjedištem u Podgorici, ulica Crnogorskih serdara broj 40, dana 20.01.2021. godine donosi:

 

Pravila o priređivanju igara na sreću putem interneta i ostalih sredstava elektronske komunikacije

 

OSNOVNE ODREDBE


Član 1
Ovim pravilima uređuje se priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i ona sadrže odredbe o priređivanju igara, uslovima za učešće u igri, obavještavanju igrača o pravilima igara, odgovornosti priređivača, uslovima i postupku registracije igrača, načinu korišćenja evidencionog računa, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.
Posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije priređuje d.o.o. Luca's Bet , društvo sa ograničenom odgovornošću za kockanje i kladjenje iz Podgorice sa sjedištem u ulici Crnogorskih serdara br.40, PIB 03096874, (u daljem tekstu Priredjivač), a u okviru koga posluje kladionica Šansa.
Kladjenje putem interneta i ostalioh telekomunikacionih sredstava odvija se preko web adrese www.sansabet.com.

Član 2
Ugovorni odnosi između priređivača i Igrača stupaju na snagu zaključenjem registracije kroz koju Igrač prihvata ova Pravila.
Ovaj ugovorni odnos zaključuje se na neodređeno vrijeme i svaka ugovorna strana ga može otkazati.
Ova pravila obavezuju priređivača i Igrača i oni su dužni da ih se u potpunosti pridržavaju.

Član 3
Ova Pravila, zakonski i podzakonski propisi kojima se uređuje područje igara na sreću, čine cjelokupni pravni okvir za priređivanje i učestvovanje u posebnim igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije. Priređivač se obavezuje da u priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije obezbedi sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti i odgovorne igre u skladu sa zakonom, posebno u dijelu zaštite maloljetnika, prevencije bolesti zavisnosti kod Igrača u igri, zaštite podataka o ličnosti Igrača, sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

 

DEFINICIJE POJMOVA


Član 4
Sredstvo elektronske komunikacije: personalni računar (fiksni ili prenosivi), mobilni uređaj (telefon, tablet računar i sl.) i drugi uređaji koji omogućavaju elektronsku komunikaciju igrača sa ponuđenim igrama na sreću priređivača.
Internet sajt priređivača: Odnosi se na sve programe, fajlove, podatke  ili na druge sadržaje na www.sansabet.com (“Sajt”) odnosno sadržaje vezane za druge Sajtove koje priređivač naknadno objavi sa istom namerom, koji su dizajnirani za pomoć Igračima pri izvršavanju nekog zadatka odnosno omogućavaju Igraču da učestvuje u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.
Priređivač: Priređivač posebnih igara na sreću putem sredstava elektronske komunikacije.
Igrač/Učesnik: Fizičko lice koje, nakon procedurom propisane prijave, učestvuje u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, koje je prihvatilo ova Pravila, ispunjava zakonske uslove za učestvovanje u igrama na sreću i koje ulaganjem učestvuje u istim;
Evidencioni nalog igrača: Evidencioni nalog igrača je lični elektronski nalog otvoren od strane fizičkog lica (“Igrač”) na aplikaciji priređivača koji Igraču omogućava učešće u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, i kome je pristup zaštićen korisničkim imenom i lozinkom Igrača.
Evidencioni račun: jeste jedinstveni evidencioni račun Igrača dodijeljen od strane priređivača u centralnom sistemu priređivanja.  Unutar evidencionog računa evidentiraju se sve financijske transakcije i transakcije igara kao i svi podaci i parametri koje je Igrač dostavio pri registraciji ili naknadno promijenio.
 
Sesija: Skup aktivnosti i komunikacija koje se izvršavaju između autorizovanog Igrača i sistema za igru u vremenskom intervalu između prijavljivanja igrača sistemu i njegovog odjavljivanja.
Softver: Skup instrukcija, programa i procedura koje se upućuju procesoru računara, na osnovu kojih on izvršava specifične operacije.
Korisničko ime: je ime Igrača koje predstavlja jedinstvenu kombinaciju znakova pod kojim se Igrač evidentira u sistemu i zajedno sa lozinkom koristi se za pristup sistemu za igru.

Lozinka: je kombinacija brojeva i slova poznata samo Igraču i predstavlja potvrdu identiteta Igrača prilikom pristupa i korišćenja sistema priređivanja, koje je Igrač izabrao prilikom registrovanja na Sajt.

Bonusi: predstavljaju sredstva za promociju igara koje dodjeljuje priređivač na račun Igrača. Korišćenje bonusa obavezuje Igrača da prihvata uslove korišćenja određene od strane priređivača.

 

Registracija Igrača

 

Član 5
Za registraciju i igranje putem sredstava elektronske komunikacije, Igrač se mora registrovati, mora biti punoljetan i imati JMBG i važeću e-mail adresu.
Priređivač  ima pravo da u svakom trenutku zahtijeva dokaz o godištu igrača, kao i da provjeri dobijene informacije u bilo kom trenutku. Nalog može biti blokiran u slučaju da dokumentacija nije poslata priređivaču blagovremeno ili ako se poslata dokumentacija smatra nedozvoljavajućom. 

Proces registracije virtuelnih igrača


Član 6
Registracija Igrača je proces preuzimanja i čuvanja podataka o Igraču na osnovu ugovora sklopljenog putem internet stranice priređivača. Tokom postupka registracije Igrač je dužan tačno popuniti zadati obrazac za prijavu sa podacima koje potražuje priređivač:
Ime, Prezime, E-mail adresu, lozinku, potvrdu lozinke kao Korisničke podatke, da prihvati ova Pravila i važeće propise o privatnosti, tako što ćete obilježiti za to predviđeno polje da je pročitao i prihvata Pravila o priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i važeće propise o privatnosti. Lični podaci su: JMBG, adresa, datum rođenja i broj kontakt telefona. Pored obrasca za prijavu Igrač je u obavezi da popuni i Izjavu o statusu funkcionera.
Po potvrđivanju popune ovih podataka, Igraču se šalje verifikacioni e-mail sa aktivacionim linkom, te klikom na isti Igrač uspješno verifikuje svoju e-mail adresu i dovršava proces registracije.
Nakon potvrde ličnih podataka priređivač identifikuje Igrača putem uvida u važeći lični dokument Igrača sa fotografijom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola). Igrač je dužan, na zahtjev priređivača, dostaviti kopiju ličnih dokumenata preko upload opcije na samom profilu Igrača.
Priređivač će potvrditi prijem dokumenata koji su poslati i obaviće sve tražene provjere kako bi se potvrdilo da su podaci dati prilikom onlajn registracije u skladu sa proslijeđenim dokumentima.
 
Ukoliko se ispostavi da prethodno pomenuti uslovi za registraciju nijesu ispunjeni ili se ne mogu ispuniti, ili da date informacije nijesu ili više nijesu tačne/istinite/kompletne/aktualizovane, priređivač zadržava pravo da odbije da otvori, kao i da zatvori nalog Igrača. 

Maloljetnim licima nije dozvoljeno učešće u posebnim igrama na sreću preko interneta i samo fizička lica starija od 18 godina mogu kreirati lični nalog na Sajtu priređivača. 


Član 7
Najstrožije je zabranjeno otvaranje višestrukih naloga od strane jednog Igrača. Priređivač zadržava pravo da u slučaju identifikovanja takvih naloga ugasi sporne naloge i poništi sve igre i transakcije sa tih naloga.


Član 8
Registracijom evidencionog naloga, smatraće se da je Igrač prihatio ova Pravila, te da je u cjelosti i bezuslovno prihvatio: sve uslove za učestvovanje u igri na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, mjere zaštite privatnosti Igrača koje primjenjuje priređivač, pravo priređivača da poništi pojedine transakcije ili obustavi evidencioni nalog u slučaju da utvrdi da Igrač krši ova Pravila, pravo priređivača da u cilju sprječavanja svake prevare, pranja novca ili drugog sličnog nedopuštenog ponašanja skuplja, obrađuje i registruje u svojim bazama podataka sve informacije u vezi sa načinom igre, ličnim podacima i sredstvima na evidencionom računu Igrača.

Upravljanje evidencionim nalogom. Pristup i korišćenje evidencionog naloga


Član 9
Igrač pristupa svom nalogu, unosom ispravnog virtualnog imena i lozinke koja je poznata samo njemu. Igrač je dužan čuvati svoje korisničke podatke i sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posljedice raspolaganja korisničkim nalogom kao i za njegovu zloupotrebu od strane neovlašćenih osoba. Igrač prihvata i garantuje da će koristiti interaktivni igrački sistem priređivača u skladu sa pozitivnim Zakonodavstvom Crne Gore, kao i da neće uplaćivati sredstva stečena nelegalnim aktivnostima, odnosno vršiti transakcije za koje nije ovlašćen.
Igrač preuzima na sebe obavezu da odmah obavijesti priređivača na zvaničnu kontakt email adresu u slučaju bilo kakve neautorizovane upotrebe lozinke ili u slučaju bilo kakvog drugog narušavanja bezbednosti. 

U slučaju da podaci registrovani na nalogu u bazi podataka priređivača nijesu tačni, priređivač zadržava pravo da poništi sve tekuće igre, blokira ili zatvori nalog i obustavi sva plaćanja u očekivanju ishoda predviđene istrage i utvrđivanja eventualno nastale štete. Uz sve to, priređivač zadržava pravo da zadrži sredstva koja su uplaćena na nalogu Igrača na ime štete koju priređivač pretrpi usljed kršenja ovog pravila.
Nakon registracije, igraču se automatski i bez naknade otvara evidencioni račun preko koga se odvijaju sve novčane transakcije.

Stanje evidencionog računa 


Član 10
Igraču je dostupan pregled svih transakcija na evidencionom računu: uplata/isplata, obelježenih vremenom, načinima transakcija i iznosima. Igrač putem svog evidencionog naloga obavlja aktivnosti vezane za zahtjeve uplate, isplate novčanih sredstava na račun evidencionog naloga.
Igrač je dužan da provjerava stanje evidencionog računa prilikom svakog pristupanja aplikaciji priređivača. U slučaju bilo kakve neusaglašenosti stanja evidencionog računa sa evidencijom Igrača o transakcijama, Igrač je dužan da urgentno, odnosno bez odlaganja o tome obavijesti priređivača radi usaglašavanja stanja i preduzimanja eventualno potrebnih zaštitnih mjera.

Uplata na Evidencioni račun


Član 11
Korišćenje Naloga od strane Igrača je ograničeno isključivo na njegovo učešće u onlajn igrama na sreću dostupno na Sajtu Priređivača i isključuje bilo kakvu drugu upotrebu, posebno upotrebu istog kao bankovnog računa. 

Novčana sredstva u svrhu igre Igrač može uplatiti na korisnički račun: gotovinski, podržanim platnim karticama i putem standardne ili internet bankovne uplate. Uplaćenim sredstvima Igrač raspolaže nakon što se zabilježe na korisničkom računu Igrača. Prilikom uplate sredstava na korisnički račun priređivač ne naplaćuje naknade. Pri uplati podržanim bankovnim karticama priređivač ne prikuplja podatke o karticama već samo evidentira izvršene i neizvršene transakcije tipom kartice i iznosom uplate. 
Priređivač zadržava pravo da traži bilo koje informacije ili dokumenta za koje smatra da su neophodni kako bi se provjerile uplate i isplate novca. 

Kada se zahtjev Igrača jednom provjeri, uplate realizovane kreditnom karticom ili nekim drugim načinom plaćanja će odmah biti izvršene, ukoliko ne bude bilo nekih tehničkih problema.

Ograničenja uplata po transakciji:
 

Minimalna uplata na blagajni iznosi: 0.5 eura. 
Maksimalna uplata na blagajni iznosi: 1000 eura. 

 

Uplata igre sa evidencionog računa i Isplata dobitka na evidencioni račun


Član 12
Igrač može uplatiti samo sredstva koja ima na svom evidencionom računu. Potvrdom uplate igre, Igrač automatski učestvuje u igri. Svaka uplata je zabilježena kao finansijska transakcija, koja umanjuje stanje evidencionog računa Igrača. 
Svaki dobitak aplikacija evidentira na računu Igrača. Priređivač ne naplaćuje naknadu prilikom isplate dobitka na evidencioni račun Igrača. Priređivač zadržava pravo ispravke finansijske transakcije isplaćenog dobitka na evidencioni račun Igrača ukoliko je isplata izvršena zbog tehničke greške ili pogrešno evidentiranog rezultata, te potom izvrši povrat pogrešno evidentiranih sredstava.

Isplata sa evidencionog računa


Član 13
Sa evidencionog računa Igrača mogu se isplatiti samo sredstva koja su raspoloživa za isplatu. Isplata se obavlja na zahtjev Igrača (rezervaciju sredstava) sa njegovog evidencionog računa gotovinski na izabranoj blagajni priređivača ili na tekući račun Igrača. U toku jednog dana, Igrač može da rezerviše samo jednu transakciju za isplatu sa evidencionog računa.

Nakon što igrač rezerviše isplatu, potrebno je da ista bude odobrena od strane priređivača. Odobrenje se može čekati do mjesec dana.

Veći iznosi se isplaćuju na način što se iznos dijeli na iznose od po 500€ i tako se nedeljno isplaćuju dok se ne isplati cijeli iznos sa računa.

 
Ukoliko Igrač želi da mu se sredstva sa evidencionog naloga isplate na lični tekući račun, dužan je da prije podnošenja zahtjeva za isplatu u polju za registraciju na svom korisničkom nalogu unese tačan broj tekućeg računa na koji želi da mu se izvrši isplata. Učesnici su dužni da u polju za registraciju unesu isključivo broj svog tekućeg računa, odnosno zabranjeno je unošenje tuđih brojeva tekućih računa.
Igrač je dužan da na zahtjev priređivača dostavi dokaz o vlasništvu tekućeg računa, a priređivač je ovlašćen da i na drugi način izvrši provjeru poklapanja tekućeg računa i identiteta Igrača.
Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju greške Igrača prilikom unošenja broja tekućeg računa, ili usljed greške za koju je odgovorna banka preko koje se vrši prenos sredstava.
Igrač  može mijenjati tekući račun tokom važenja njegovog evidencionog naloga, ali će se isplata vršiti uvijek na račun koji je naveden u polju za registraciju prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu. Igrač može imati svakog trenutka samo jedan aktivan tekući račun na koji će se vršiti prenos sredstava.
Od trenutka podnošenja zahtjeva Igrača za isplatu na njegov tekući račun, zahtjevana sredstva za isplatu se rezervišu na korisničkom računu Igrača, i tim sredstvima Igrač ne može raspolagati do trenutka izvršenja prenosa sredstava na njegov tekući račun. Prenos sredstava sa evidencionog računa na tekući račun Igrača se izvršava trenutkom potvrde banke da je izvršen prenos sredstava.
Period rezervacije sredstava Igrača opisan u prethodnom stavu, odnosno period prenosa sredstava od podnošenja zahtjeva Igrača do realizacije prenosa na njegov tekući račun, zavisi isključivo od banke preko koje se vrši prenos sredstava i priređivač ne snosi bilo kakvu odgovornost za dužinu trajanja prenosa sredstava.
Podaci o tekućem računu Igrača služe isključivo za isplatu sredstava od dobitaka. Priređivač nema nikakvu mogućnost raspolaganja sredstvima na tekućem računu igrača.
Priređivač zadržava pravo ispravke finansijske transakcije isplaćenog dobitka na evidencioni račun Igrača ukoliko je isplata izvršena zbog tehničke greške ili pogrešno evidentiranog rezultata, te potom izvrši povrat pogrešno evidentiranih sredstava.

Ograničenja isplata po transakciji:

Minimalna isplata na blagajni iznosi: 10 eura. 
Maksimalna isplata na blagajni iznosi: 500 eura. 

 

Korisnički nalog


Član 14
Priređivač će u aplikaciji pružiti Igraču pregled i mogućnost izmjene podešavanja evidencionog naloga kroz forme: lični podaci (može se mijenjati samo kontakt telefon i lozinka Igrača), limiti i samoisključenja.
Priređivač će prilikom svake promene podataka Igraču poslati e-mail sa obavještenjem o evidentiranoj promeni i linkom za aktivaciju promene ukoliko je potrebno.
Igrač je odgovoran za sve transakcije ostvarene preko svog naloga i svaka osoba koja se predstavi na interaktivnim komunikacijskim kanalima unošenjem ispravnog korisničkog imena i lozinke smatra se vjerodostojnom, a sve novčane transakcije koje su obavljene na taj način Priređivač će smatrati valjanim i neće prihvatiti zahtjeve za poništenje transakcija ni pod kojim uslovima.

 

Korisnički podaci


Član 15
Korisnički podaci obuhvataju lične podatke Igrača i podatke za učešće u igri navedene prilikom registracije ili njihove naknadne izmjene. U slučaju izmjene korisničkih podataka Igrač je dužan bez odlaganja obavijestiti priređivača koristeći aplikaciju priređivača. U suprotnom odgovara za sve propuste ili nastalu štetu koja je nastala usljed neobaviještenosti priređivača. U slučaju da je Igrač zaboravio lozinku i zatraži promenu iste priređivač će poslati email sa linkom za unos nove lozinke.
Priređivač  zadražava pravo da od Igrača zahtjeva da promeni svoju lozinku ukoliko smatra da više nije dovoljno sigurna.

Priređivač ne prihvata bilo kakvu odgovornost za bilo kakakv gubitak ili štetu koju Igrač pretrpi kao rezultat neautorizovane upotrebe njegovih podataka od strane trećeg lica, čak i bez Igračevog znanja.

 

Lična ograničenja Igrača (limiti)-Samoisključenje


Član 16
Priređivač će na aplikaciji omogućiti formu Igraču kojom može postaviti lična ograničenja igre, tačnije limite pri uplati depozita na dnevnom, nedeljnom ili mjesečnom nivou. Limit uplate depozita predstavlja najviši mogući ukupan iznos svih uplata depozita u zadatom vremenskom periodu. 
Samoisključenje, uključujući i trajno, nastupa ukoliko Igrač uputi zahtjev Priređivaču i popuni zahtjevane forme. Za vrijeme trajanja samoisključenja Igrač će moći ograničeno upravljati svojim korisničkim nalogom, odnosno neće imati mogućnost uplate igara. Dobici iz igara uplaćeni prije, a ostvareni za vrijeme trajanja samoisključenja biće zabilježeni na korisničkom nalogu Igrača. 

 

Istorija transakcija


Član 17
Priređivač omogućava Igraču pregled istorije transakcija sa iznosima uplata, isplata i dobitaka. Igrač ima mogućnost filtriranja podataka iz svoje istorije.

 

Odgovorno priređivanje 

Član 18
Priređivač se obavezuje da će u okviru zakonskih propisa i vlastitih načela odgovornog priređivanja sprovoditi mjere i standarde zaštite Igrača. Samo punoljetnim osobama dozvoljeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igraču su na raspolaganju forme za samoisključenje u odabranom vremenskom periodu ili trajno. Na internet stranicama priređivača u bilo kom trenutku dostupan je tekst o odgovornom klađenju. U ovom odjeljku, Igrač može vidjeti sve mehanizme koji su primijenjeni na sajtu, savjete odjeljenja za borbu protiv patološkog i pretjeranog kockanja u cilju smanjenja rizika od zavisnosti, procedure registrovanja i upisivanja na listu onih kojima je kockanje zabranjeno, kao i listu organizacija koje su specijalizovane za borbu protiv zavisnosti.

 

 

Suspendovanje raspolaganja evidencionim nalogom Igrača


Član 19
Priređivač zadržava pravo da Igraču privremeno ili trajno, bez prethodne najave, čak i u toku same igre, ograniči raspolaganje evidencionim nalogom, uskrati eventualni dobitak i sve njegove igre proglasi nevažečim u slučaju manipulacija ili prevara kao i u slučaju povrede odredbi ovih pravila odnosno pozitivnih zakonskih propisa, ako igrač djeluje umjesto druge osobe, uplaćuje sredstva stečena preko kriminalinih odnosno nelegalnih aktivnosti, isplaćuje sredstva na transakcijske račune koje nije ovlašćen da koristi, ili ukoliko bi se ustanovilo da je Igrač otvorio nekoliko evidencionih naloga suprotno odredbama ovih Pravila.
Priređivač zadržava pravo da blokira sva sredstva sa naloga Igrača uključujući i uplaćeni depozit.
Igrač će putem mejla biti obaviješten o obustavi ili zatvaranju svog naloga. 
 
Priređivač zadržava pravo da:
-           obavijesti nadležne organe, uključujući i organe vlasti o bilo kojim aktivnostima Igrača koje su, ili za koje se sumnja da su ilegalne;
-           pokrene bilo koje pravne mjere koje se traže ili koje su od koristi sa ciljem da se zaustavi prekršaj za koji je Igrač okrivljen i da se ispravi šteta koju je Priređivač pretrpio ili da se povrati bilo kakav dobitak koji je eventualno isplaćen Igraču nakon toga ili upravo zbog prekršaja za koji je optužen. 

Privremeno ograničavanje raspolaganjem ili potpuno obustavljanje raspolaganjem evidencionim nalogom Igrača će biti ukinuto ako i/ili kada prestanu postojati razlozi za njihovo uvođenje.

 

Zatvaranje evidencionog naloga


Član 20
Zatvaranje evidencionog naloga je isključenje Igrača iz sistema priređivača. Zahtjev za zatvaranje evidencionog naloga Igrač podnosi u formi definisanoj na sajtu priređivača. Korisnički nalog se može zatvoriti tek po isteku roka za isplatu već uplaćenih igara. U postupku zatvaranja evidencionog naloga Igraču se isplaćuju sredstva za isplatu i uplaćena sredstva u skladu sa ovim Pravilima. Jednom zatvoren Korisnički nalog Igrač može ponovo otvoriti isključivo zahtjevom kroz definisanu formu. Priređivač zadržava pravo zatvoriti korisnički nalog Igrača ukoliko isti ne ispunjava uslove propisane ovim Pravilima ili pravilima pojedinih igara, te drugim pozitivnim zakonskim propisima. 

 

Prihvatanje i objava Pravila


Član 21
Igrač prihvata ova Pravila na internet stranicama priređivača tokom postupka registracije. Prihvatanje ovih Pravila od strane Igrača zapisano je u okviru korisničkih podataka svakog registrovanog Igrača. 
Prihvatanjem ovih Pravila Igrač daje pristanak za prikupljanje podataka iz čl. 6. ovih Pravila i njihovu obradu u svrhu učestvovanja u igrama na sreću korišćenjem interaktivnih komunikacijskih kanala. 
Ukoliko Igrač ne prihvati ova Pravila isti odustaje od svoje registracije u sistemu priređivača. Igrač prihvatanjem ovih Pravila daje pristanak i na sve buduće izmjene, dopune i promjene ovih Pravila. Priređivač se obavezuje da na svojim internet stranicama objavi svaku važeću verziju Pravila. 
 


ZAŠTITA I SIGURNOST PODATAKA

 

Lični podaci


Član 22.
Priređivač se obavezuje da prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke o Igračima i njihovim evidencionim nalozima isključivo u svrhu učestvovanja Igrača u igrama na sreću koje priređuje “Luca's Bet” d.o.o. Priređivač će čuvati ove podatke kao poslovnu tajnu, te postupati sa istim u skladu sa važećim zakonskim propisima, naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, te ovim Pravilima. 
Priređivač će preduzimati trajne mjere zaštite ličnih podataka od njihove zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmjena ili pristupa. Na zahtjev priređivača u svrhu provjere identiteta ili punoljetnosti Igrač je dužan dati na uvid lični identifikacioni dokument.
Priređivač zadržava pravo da otkrije lične informacije i podatke sa određenog evidencionog naloga ukoliko to zahtjeva zakon, državni organi, institucije ili drugi regulatorni organi, ali i u slučaju da i sam smatra i ima uverenja da je to neophodno, uključujući ali ne ograničavajući se na potrebe određenog sudskog postupka, sudskog naloga ili istrage o integritetu određenog događaja koji je predmet opklade. 
Priređivač koristi mjere bezbjednosti kako bi zaštitio informacije koje daje Igrač od neautorizovanog pristupa ili upotrebe. Međutim, i pored toga Igrač prihvata činjenicu da transakcije putem Interneta nijesu nikada potpuno poverljive niti sigurne. 


Lozinka


Član 23.
Igrač se obavezuje da čuva tajnost svoje lozinke jer je ona poznata isključivo i samo njemu, nepoznata je i nedostupna priređivaču, te Igrač sam snosi sav rizik njene eventualne zloupotrebe.


UČEŠĆE U IGRAMA

 

Opšte smernice


Član 24.
24.1. Opšte informacije
Učešće u igrama je isključivo na daljinu i obavlja se preko Sajta upotrebom Igračevog korisničkog imena i lozinke.
Sajtu se može pristupiti svom kompjuterskom opremom, posebno PC računarom, mobilnim telefonom ili bilo kojim drugim aparatom sa Internet priključkom. Neke igre mogu tražiti učitavanje određenog softvera za igru.
Da bi se povezao na Sajt, Igrač razume i prihvata da mora da ima odgovarajuću hardversku i softversku opremu, kao i Internet priključak koji su kompatibilni sa uslovima pružanja usluga igara koje nudi Sajt. 


24.2. Igre
Igrač učestvuje u igri tako što vrši uplatu sa evidencionog računa u vrednosti koja odgovara nekom od predloženih uloga. Igrač ima slobodan izbor uloga za svaku igru u okviru minimuma i maksimuma određenog od strane priređivača. Bilo koja uplata uloga se odmah evidentira kao finansijska transakcija koja umanjuje stanje na nalogu Igrača.
Ukoliko na Igračevom Nalogu nema dovoljno sredstava za izabrani ulog, Igrač neće moći da učestvuje u igri koju je izabrao. 
Način objavljivanja dobitka je takav da sama igra prikazuje da li je Igrač ostvario dobitak u novcu-kreditima i koliki je njegov iznos. Bilo kakav dobitak će odmah biti evidentiran na Igračevom Nalogu. 
Ukoliko sam Igrač prekine igru koja je u toku, odnosno prije nego se ona završi, gubi šansu za eventualni dobitak. Ukoliko se igra prekine prije kraja zbog tehničkih problema, Igrač mora odmah da kontaktira Korisnički Servis. Priređivač će analizirati tok igre i nastali tehnički problem, a zatim napisati tehnički izveštaj uzimajući u obzir primenljivanja pravila igre. Tehnički izveštaj toka date igre će biti jedini dokaz koji će se uzeti u obzir za procenu gubitka ili dobitka. 
Uputstva vezana za Igre koje nudi priređivač podliježu posebnim odredbama i uslovima korišćenja koje možete pogledati u svakoj igri.


24.3. Bonus
Priređivač propisuje uslove korišćenja pojedinih marketinških bonusa. Priređivač se obavezuje da će prije dodeljivanja bonusa tačno propisati uslove koje igrač mora da zadovolji kako bi ostvario pojedini marketinški bonus i iste će javno objaviti na svojoj internet stranici, društvenim mrežama ili na neki drugi prigodan način. Marketinški bonusi su limitirani tako da jedan igrač može dobiti samo jedan isti bonus. U slučaju da igrač dobije više bonusa na osnovu toga što suprotno ovim pravilima ima više otvorenih naloga, priređivač ima pravo da uskrati bonus Igraču i da zatvori sve naloge istog igrača.
Marketinški bonusi dobijeni od strane priređivača mogu se koristiti isključivo kao ulog za igre na sreću ponuđene na sajtu i ne mogu se isplatiti. Isplata dobitaka od bonusa se neće sprovoditi sve dok ih Igrač nije uložio barem onoliko puta koliko je navedeno u uslovima korišćenja konkretnih bonusa. 
U slučaju bilo kakve zloupotrebe, priređivač zadržava pravo da okonča marketinške akcije i da uskrati marketinške bonuse pojedinim ili svim igračima.

 

OPISI IGARA

 

Sportsko klađenje


Član 25.
Ovim odredbama uređuje se priređivanje posebne igre na sreću klađenja preko sredstava elektronske komunikacije (u daljem tekstu: klađenje) i ona sadrže odredbe o priređivanju klađenja, uslovima za učešće u klađenju, cijeni jedne kombinacije, roku za prijem uplata, fondu dobitaka, objavljivanju rezultata igre, roku isplate dobitaka, obavještavanju Igrača o pravilima klađenja, postupku u slučaju otkazivanja ili promene vremena održavanja ponuđenog događaja, odgovornosti priređivača, poslovnoj tajni, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje klađenja.
Klađenje putem sredstava elektronske komunikacije je posebna igra na sreću u kojoj priređivač unaprijed odredjuje događaje i kvote za klađenje, a Igrač slobodnom voljom bira znakove kojima obeležava ishod ponuđenog događaja ili grupe događaja na elektronskom tiketu - obrascu za učešće u igri preko sredstava elektronske komunikacije.
Klađenje se priređuje u kontinuitetu, po definisaniom terminima i kolima koja su vremenski ograničena.
Priređivač ima pravo da svakodnevno objavljuje i mijenja ponudu za klađenje, sa novim događajima ili sa promjenama koeficijenata.
Igrači izvršenom uplatom dobijaju potvrdu o uplaćenom elektronskom tiketu, na kojem su jasno definisani svi elementi sportskog klađenja: koeficijenti, uplata i eventualni dobitak. 

Član 26.
Predmet Klađenja su posebne igre na sreću, u kojim se Igrač u skladu sa pravilima igara kladi na buduće realne događaje ili realne događaje koji su u toku vremena klađenja i ti događaji se odnose na: 
 - Sportske događaje, trke i slična takmičenja, 
 - Plesove, pjevačka, muzička i slična takmičenja,
- Rezltate u klasičnim, posebnim i zabavnim igrama (npr. da li će biti izvučena sedmica u igri Loto, broj dobitnika sa sedam pogodaka, uspijeh kandidata na izborima i sl.),
 - druge događaje koji imaju slučajan karakter, odnosno nemaju unaprijed poznat ishod. 
U daljem tekstu, priređivač nudi različite vrste i tipove klađenja za Igrače, a koje su u skladu sa Zakonom o igrama na sreću države  Gore.

Član 27.
Igrač se može kladiti na neke od sljedećih ponuđenih tipove igara:
1. Konačan ishod
2. Konačan ishod - kombinacije
3. Poluvrijeme/kraj
4. Poluvrijeme/kraj - kombinacije
5. Poluvrijeme/kraj – izuzetak
6. Poluvrijeme/kraj sa duplim šansama
7. Ishod Prvog poluvremena
8. Ishod Drugog poluvremena
9. Dupla šansa
10. Dupla šansa u Prvom ili u Drugom poluvremenu
11. Dupla šansa - kombinacije
12. Ukupno golova
13. Ukupno golova (opseg golova ili izuzetak)
14. Ukupno golova u Prvom poluvremenu
15. Ukupno golova u Prvom poluvremenu (opseg golova ili izuzetak)
16. Ukupno golova u Drugom poluvremenu
17. Ukupno golova u Drugom poluvremenu (opseg golova ili izuzetak)
18. Ukupno golova – kombinacije golova 
19. RMcoBET šanse (ili/ili igre)
20. Oba tima daju gol (GG/NG)
21. GG/NG - kombinacije
22. Tim 1(Domaćin) daje golove
23. Tim 1(Domaćin) daje golove – (opseg golova ili kombinacije golova)
24. Tim 1(Domaćin) daje golove u Prvom ili u Drugom poluvremenu
25. Tim 2(Gost) daje golove
26. Tim 2(Gost) daje golove – (opseg golova ili kombinacije golova)
27. Tim 2(Gost) daje golove u Prvom ili u Drugom poluvremenu
28. Ishod u Prvom Poluvremenu ili Konačan ishod(Any Time)
29. Dupla pobjeda
30. Dupla pobjeda – kombinacije
31. Sigurna pobjeda
32. Sigurna i dupla pobjeda
33. Konačni ishod sa Hendikepom
34. Ishod poluvremena sa Hendikepom
35. Azijski hendikep (Winner)
36. Azijski hendikep na poluvremenu (Winner poluvrijeme)
37. Prvi daje gol
38. Prvi daje gol - kombinacije
39. Padaju više golova
40. Padaju više golova - kombinacije
41. Vrijeme prvog gola
42. Vreme prvog gola - kombinacije
43. Par/Nepar
44. Tačan rezultat
45. Tačan rezultat na poluvremenu
46. Ukupno golova u ligi
47. Ukupno poena
48. Ukupno poena na poluvremenu
49. Ukupno poena Tim 1(Domaćin)
50. Ukupno poena Tim 2(Gost)
51. Konačan ishod i ukupno poena...

Naprijed navedene tipove igara za klađenje odnose se na sve sportove, a može se pojaviti različita terminologija koja je specifična za svaki sport posebno. Primjer: 
- za Hokej pojavljuju se termini kao prva trećina, trećina/kraj.
- za Košarku pojavljuju se termini kao rezultati po četvrtinama, pogodci po četvrtinama. 
- za Tenis/Odbojka pojavljuju se termini kao prvi set, prvi gem, ukupno setovi, gemovi.
- ostali sportovi sa odgovarajućom terminologijom.
Pored naprijed navedenih tipova igara, priređivač može ponuditi i druge vrste i tipove igara za klađenje, za koja postoje odgovarajuća pravila: 
- ide dalje za tim/takmičara (tipuje se 1 ili 2 za tim/takmičara koji se plasirao dalje u bilo kom sportu, turniru, događaju ili slično. Ovdje se pored regularnog dela uzimaju u obzir i produžeci i eventualno izvođenje penala pri čemu jedan tim/takmičar mora ići dalje – u sledeću fazu).
- učinak tima/takmičara (tipuje se 1 ili 2 za tim/takmičara koji je ostvario neki učinak veći ili manji od zadate granice: golovi, koševi, pogodci, asistencije, poeni, bodovi i slično). 
- dugoročne sportske opklade – za pobjednika ili za plasman na sportskom događaju/takmičara u pojedinom sportskom događaju (tipuje se kao tip igre 1 za sportski događaj/takmičara za koga smatramo da će biti pobjednik nekog događaja ili će pak osvojiti neki definisan opseg plasmana: turnir, liga, kup, moto trka, formula, ostale trke, pobjednik u pjevanju, plesni parovi ili slično). 
- kombinovane igre (tipuje se na kombinaciju svih gore navedenih igara ili novih tipova igara, matematički sublimirane u jednu igru shodno teoriji verovatnoće).
- super tip (priređivač bira određene sportske događaje za koje nudi uvećane koeficijente u tekućem danu). 
- specijalni singl (tipuje se singl za niz događaja koji će se dogoditi tokom jednog izabranog sportskog događaja, kao na primjer početni udarac, prvi aut, prvi korner, prvi žuti karton, prvi crveni karton, prva izmjena, prvi strijelac gola, posljednji strelac gola, strelac u toku, auto gol, prvi ofsajd i slično). 
- sportski događaji ( DUEL timova/takmičara) – pogađanje vrste i tipova klađenja između dva ponuđena sportska događaja/takmičara od strane priređivača, gdje se pobjednik ovakvog duela utvrđuje prema realnom skoru postignutih pogodaka koji su ti sportski događaji/takmičari postigli na njihovim stvarnim mečevima.
- singl mečevi – gdje igrač tipuje samo na jedan sportski događaj i na jedan tip svih postojećih igara. Singl mečevi su oni koji su posebno dozvoljeni od strane priređivača i isti ima diskreciono pravo da ih limitara, zabrani ili ponovo dozvoli. 
- klađenje uživo (tipuje se singl ili kombinacija svih vrsta igara i tipova događaja koji su naprijed navedeni, ali koji su u toku sportskog događaja, uživo, kao: konačan tip, hendikep, sljedeći daje gol, ukupno golovi, sljedeći žuti karton, sljedeći crveni karton i slično). Kvote za ove igre se stalno mijenjaju tokom sportskog događaja i za ove igre važe posebna pravila data od strane priređivača.
- ostale vrste i tipovi igara, kao i sportske opklade, a koje su u skladu sa članom 2. ovih pravila, ili koja proizilaze iz matematički određene verovatnoće realnih događaja predstavljenih kao kvota, odnosno koeficijent.


Član 28.
Igrači su u igri sportskog klađenja dužni da poštuju pravila o uslovima i minimalnom broju sportskih događaja za svaki tip ili vrstu igre, ukoliko postoje. Priređivač zadržava pravo da mijenja uslove igre kroz izmjenu ovih Pravila, uz saglasnost Ministarstva Finansija.
Ukoliko je Igrač uplatio elektronski tiket koji po bilo kom osnovu ne ispunjava pravila o klađenju, Priređivač ima pravo da taj el.tiket proglasi nevažećim i u tom slučaju Igraču se vraća uplata.
Igrač može izvršiti uplatu najkasnije do početka prvog sportskog događaja od predviđenih na koje želi da se kladi. 

Član 29.
Dobitna kombinacija, je ta kombinacija koja nema niti jedan promašeni tip ili ima pogođeno barem minimum sportskih događaja iz sistema ukoliko je igrač igrao sistemski tiket. 
Jedan par ne može se igrati više puta u istoj kombinaciji, ukoliko to nije naknadno naznačeno od strane priređivača. 
Dobitna kombinacija može postojati i ukoliko priređivač ponudi sportske opklade kod kojih igrač čak i sa jednim ili više promašenih događaja ispunjava zadate uslove (koji su unaprijed objavljeni). 
Takođe, priređivač može ponuditi sportske opklade kod kojih igrač, pogađanjem događaja i ispunjenjem dodatnih zadatih uslova (koji su unaprijed objavljeni), može dobiti dodatni bonus, odnosno procentualno veći dobitak od predviđenog. 
Priređivač može ponuditi i tzv. CASH OUT isplatu, tj. isplatu za opkladu u kojoj svi događaji nijesu završeni ili nijesu ni započeti, ili je pogođen jedan dio sportskih događaja (ranija isplata tiketa), pa za preostale događaje koji nijesu završeni ili nijesu ni započeti, da da Igraču mogućnost da naplati elektronski tiket, ali sa umanjenim iznosom koji se obračunava na osnovu tekućih kojeficijenata sportskih događaja. On takođe nije fiksni i zavisi od vremena kada Igrač prihvata CASH OUT isplatu. CASH OUT (ranija) isplata se može realizovati samo za one događaje za koje je priređivač smatrao da može ponuditi ovu mogučnost. 
Kad igrač prihvata CASH OUT isplatu, njegova opklada dobija status da je dobitna, biće sa umanjenim iznosom, i bez obzira koji rezultat bude konačan kod nezavršenih ili nezapočetih događaja.
U slučaju pogrešne CASH OUT isplate, tj. ponuđeni iznos za raniju isplatu nije adekvatan zbog pogrešnih kojeficijenata sportskih događaja koji nijesu završeni ili započeti, priređivač zadržava pravo da odradi ponovni obračun sa tačnim kojeficijentima u trenutku CASH OUT isplate. Takođe ako dođe do pogrešne CASH OUT isplate na osnovu obrade pogrešnog rezultata za neki od sportskih događaja, priređivač zadržava pravo korekcije rezultata i može da ponovi obračun za cjelokupnu opkladu. 


Član 30.
Važeći rezultat za jedan događaj ili meč koji je predmet sportskog klađenja je rezultat koji je postignut na kraju regularnog toka meča, kraju trke ili događaja (pr: 90-ta, 60-ta, 48-ta, 40-ta minuta itd; što je u zavisnosti od vrste meča, sporta ili događaja), a produžeci se ne važe, osim za igru ide dalje ili za neke igre koje će biti unaprijed naglašene u samoj ponudi.
Ukoliko se neki događaj igra po formatu različitog od standarnog, tada se ovaj rezultat uzima za važeći ako i samo ako bude objavljen u ponudi.
Ukoliko priređivač ne može obezbediti zvanični izveštaj za pojedine sportske događaje, a koje su obuhvaćene sa opkladom Igrača, priređivač ima pravo da prolongira isplatu do trenutka kada rezultat bude zvaničan i obrađen, osim ako nije taj događaj obuhvaćen od nekih drugih članova ovih Pravila.

Član 31.
Utvrđivanje rezultata sportskih i ostalih mečeva i događaja koji su predmet klađenja određuju se iz zvaničnih internet stranica odgovarajućih fudbalskih liga ili drugih sportskih asocijacija ili teleteksta određenih svetskih televizija i svetskih kladionica, potvrđenih drugim elektronskim i štampanim medijima (uključujući plaćene internet stranice čija je osnovna djelatnost praćenje rezultata sa sportskih događaja). 
Rezultati svih mečeva ili događaja, koje je priređivač ponudio za klađenje, biće objavljene na internet strani Priređivača.

Član 32.
Igrači se sami, po svom izboru klade na određene sportske mečeve ili događaje koji su prethodno objavljeni (sa odgovarajućim koeficijentima) u ponudi koju daje priređivač.
Igrači sami određuju uplatu, broj sportskih događaja na elektronskom tiketu (važno je da bude ispunjen neki od uslova za minimalni broj mečeva neke igre, ukoliko postoje), odnosno sami određuju visinu eventualnog dobitka t.j. dobitnog koeficijenta.
Dobitak se utvrđuje pomoću kompjuterske obrade svih opklada, nakon unošenja zvaničnih rezultata sportskih mečeva ili događaja (shodno prethodnom članu ovih pravila).
Priređivač vodi posebnu evidenciju o svim primljenim uplatama i svim izvršenim isplatama.

Član 33.
Ukoliko je jedan sportski događaj prekinut iz bilo kojih razloga, čeka se 72 časa za njegov nastavak ili ponovno igranje, nakon čega će se utakmica registrovati i obraditi shodno postignutom rezultatu iz nastavka odnosno ponovnog igranja.
Ako se započeti meč prekine bilo kada pre regularnog završetka meča i ne nastavi u roku od 72 sati od vremena početka meča sve igre čiji ishod do momenta prekida nije poznat biće obradjene sa kojeficijentom 1.
Sve igre čiji je ishod poznat do momenta prekida i gde se sama odigrana igra završila rezultat je važeći i odigrani tipovi ostaju regularno obrađeni.
Ako se započeti meč prekine bilo kada pre regularnog završetka (npr. 28. minut), a ne nastavi se u roku od 72 sati, već se donese odluka da meč započne od prvog minuta, takav meč smatra se kao prekinut. S toga, takav meč će biti obrađen kao prekinuti meč u 28 min. po rezultatu koji je bio do trenutka prekida, a sve igre čiji ishod do momenta prekida nije poznat biće obradjene sa kojeficijentom 1.
U slučaju prekida meča zbog određenih događaja na meču (npr. napuštanje meča nekog od timova) i rezultovanja meča službenim rezultatom, službeni rezultat se neće uzimati u obzir već će meč biti obrađen po pravilima za prekinute mečeve, a po rezultatu koji je bio u trenutku prekida meča.
Ako se ustanovi da se prekinuti meč neće nastavljati u roku od 72 sati od vremena početka meča sve igre čiji ishod do momenta prekida nije poznat biće obradjene odmah sa kojeficijentom 1.
Naknadno, samo za fudbalske utakmice, ukoliko je utakmica započela svojom 85 minutom, tada će se rezultat postignut do tog trenutka registrovati kao konačan rezultat, bez obzira na okolnosti koje su nastale posle tog trenutka. Tačnije, ukoliko se dogodi da utakmica bude prekinuta posle navedenog trenutka (primjer: u 88.minutu), tada se ista u obradi rezultata ne smatra prekinutom, već se smatra kao završena utakmica i obračunava se postignutim rezultatom do tog trenutka za sve vrste i tipove igre.


Član 34.
Ukoliko je jedan sportski događaj odložen iz bilo kojih razloga, ali ipak započne u roku od 72 časa od prvobitnog predviđenog termina za početak, za taj sportski događaj biće važeći postignut rezultat. 
Ukoliko je sportski događaj odložen iz bilo kojih razloga, a isti ne počne u roku od 72 časa od predviđenog termina za početak, za taj sportski događaj obračunaće se koeficijent 1 za sve vrste i tipove igara, osim za igru Ukupno golovi u ligi gdje će se smatrati kao da su postignuta tačno 2 gola na odloženom meču. 
U slučaju odlaganja polovine ili više od polovine mečeva iz jedne lige, tada će se i za igru ukupno golovi u ligi kojoj pripadaju ti mečevi obračunati koeficijent 1.
U slučaju da je odloženi sportski događaj započeo tačno na isteku 72 časa od prvobitno zakazanog termina, za važeći se smatra postignut rezultat na sportskom događaju (primjer: ako se sportski događaj predviđen za subotu u 20:00 časova odloži, pa se odigra u utorak tačno u 20:00 časova).

Član 35.
Priređivač zadržava pravo da određene mečeve, događaje, takmičare, vrste ili tipove igre proglasi nevažećim i da iste poništi, i to: 
 - ukoliko se za određen meč/događaj utvrdi eventualna greška za vrijeme i mjesto odigravanja sportskog događaja. 
 - ukoliko se utvrdi pogrešan par/takmičar u ponudi.
 - u slučaju da određen meč/događaj započne prije datuma i vremena navedenih u ponudi, a postoje opklade koje su uplaćene nakon realnog početka konkretnog sportskog događaja.
U slučaju nevažećeg (poništenog) sportskog događaja zbog naprijed navedenih razloga, prilikom obrade tog konkretnog sportskog događaja obračunavaće se koeficijent 1 za sve vrste i tipove igre.
Pored toga, ukoliko se na određenom meču/događaju utvrdi eventualna greška u vezi sa objavljenim koeficijentima od strane priređivača (t.j. koeficijenti koji se značajno razlikuju od tržišta koeficijenata u državi ili svetske berze koeficijenata ili obrnutih koeficijenata u odnosu na favorita sportskog događaja) tipove odigrane ovim koeficijentima priređivač će poništiti i obračunaće sa koeficijentom 1.

Član 36.
Priređivač ima pravo da mijenja kvote date u ponudi. Za igrače su važeće kvote u trenutku klađenja, osim za sportske događaje koji podliježu članu 35., za koje se obračunava koeficijent 1. 


Član 37.
Za ishod sportskog događaja iz bilo kog sporta, strijelci, korneri, žuti kartoni, crveni kartoni, ofsajdi, vrijeme prvog gola i drugih događaja u vezi sa istim, važi zvaničan rezultat i izveštaj nakon kraja sportskog događaja, koji je objavljen na zvaničnoj internet strani u roku od 48 časa nakon završetka istog. Ukoliko se u međuvremenu ili kasnije promeni ili diskvalifikuje neki događaj izvan terena, za zelenim stolom, odlukom nekog organizacionog ili koordinativnog tela (po prigovoru neke ekipe, po diskvalifikaciji nekog igrača ili ekipe iz bilo kojih razloga, zbog doping testova, poništenja sportskog događaja službenim rezultatom, preimenovanje strijelca nekog gola i slično), ti rezultati ne uzimaju se u obzir, i ostaje da važi prethodni ishod sa kojim je izvršena obrada opklade.
Ukoliko je sportski događaj prekinut, postupa se po članu 33. ovih Pravila, bez obzira na eventualnu kasniju promjenu, ponovno igranje, diskvalifikaciju ili bilo koju kasniju odluku izvan terena.

Specijalna pravila klađenja


Član 38.
Specifična pravila po sportovima, trkama ili tipovima igara koje se mogu razlikovati od generalnih i karakteristična su za taj određeni sport, događaj ili vrstu sportskog klađenja:
аPravila za fudbal:
  - U slučaju pogrešnog para fudbalske utakmice, par se proglašava nevažećim (poništen), i za taj par, za sve igre obračunava se koeficijent 1.
 - Žuti ili crveni kartoni koji su dodijeljeni nakon zvaničnog kraja meča, ili su  dodijeljeni igračima koji nijesu u igri, treneru ili bilo kom drugom zvaničnom licu na utakmici, ne uzimaju se u obzir kod igara u vezi sa ovim događajima. 
 - Ukoliko se dogodi za igru Prvi crveni karton ili Prvi žuti karton, karton koji sudija dodijeli istovremeno dvojici ili više igrača ( prilikom istog prekida), tada se za te igre obračunava koeficijent 1.
Pravila za tenis:
 - Igra se konačan tip, prvi set, ukupno setovi ili hendikepi gemova ili setova u zavisnosti od toga koje će igre dozvoliti priređivač. Mogu se vezivati sa ostalim igrama u ponudi osim ako nije drugačije naglašeno.
 - U slučaju pogrešnog para u tenisu, par se proglašava nevažećim (poništen) i za taj par, za sve igre važi koeficijent 1. 
 - Ukoliko jedan od dva igrača otkaže prije početka meča, par se proglašava nevažećim i za taj par, za sve igre važi koeficijent 1. 
 - U slučaju da dođe do predaje meča od strane jednog takmičara, obračunava se  koeficijent 1 (za sve igre) bez obzira da li je meč počeo ili ne. 
 - Ukoliko se neki regularni meč u tenisu odloži prije početka meča ili se prekine tokom meča (zbog kiše, mraka ili slično), čeka se njegov ishod bez obzira da li je prošlo 72 časa (važi samo za tenis, jer taj meč mora dobiti svoju završnicu). 
Pravila za bejzbol:
 - Igra se konačan tip (1 ili 2). Može se vezivati sa ostalim igrama u ponudi, osim ako to nije drugačije naglašeno.
 - U slučaju pogrešnog para u bejzbolu, par se proglašava nevažećim (poništen), i za taj par, za sve igre važi koeficijent 1. 
 - Ukoliko je meč odložen, ne čeka se 72 časa za odigravanje novog, već se  odmah  obračunava koeficijent 1. 
 - Ukoliko je meč prekinut ne čeka se 72 časa za nastavak meča već: 
 a) Ako su odigrali tri ininga, postignut rezultat je konačan.
 b) Ako nijesu odigrana tri ininga obračunava se koeficijent 1.
- Ukoliko se dogodi da dva ista tima odigraju dvije utakmice u istom danu, uzima se u obzir ona utakmica koja je u skladu sa satnici za koju je priređivač dao ponudu.

Pravila za trke, Formula 1, Moto trke, skijanje, ski skokovi, biciklizam, rezultati igrača i svi ostali individualni i ekipni sportovi za koje priređivač priređuje klađenje za pobjednika ili plasman takmičara na tom događaju:
 - Igra se pobjednik (za pol poziciju ili trku), od 1 do 3 mjesta (za pol poziciju  ili trku), od 1 do 6 mjsesta (za pol poziciju ili trku), dueli takmičara (za pol poziciju ili trku), ili individualan rezultat određenog takmičara u nekom sportu (broj golova, koševa, poena, asistencija itd.). Može se igrati kao singl ili se vezivati sa ostalim igrama u ponudi osim ako nije drugačije naglašeno. 
 - Ukoliko je takmičar pogrešan, kvota je pogrešna, trka je odložena ili prekinuta, obračunava se koeficijent 1.
 - Ukoliko se takmičar ne pojavi na startu trke (ili pol pozicija), za tog takmičara adekvatno se obračunava koeficijent 1. Isto se događa i ako se pojavi na zagrijavanju, a ne startuje na trci. Međutim, ukoliko je takmičar startovao na trci, tada se uzima u obzir njegov plasman bez obzira da li završio trku do kraja ili prije vremena iz bilo kojih razloga. Ukoliko trka startuje, prekine se i start se još jednom ponovi (zbog bezbednosti, sudara, itd.),  računa se prvi start i oni takmičari koji su tada startovali.
 - Za pol poziciju za važeći rezultat smatra se kako je završila trka za pol poziciju i samo je taj redosljed regularan. Ukoliko je kasnije neki od takmičara diskvalifikovan (za zelenim stolom) iz bilo kojih razloga, ti rezultati se ne uzimaju u obzir.
 - U igri dueli vozača ukoliko dva vozača ne završe trku, obračunava se  koeficijent 1 za taj par. Ukoliko jedan od takmičara ne započne trku, takođe se obračunava koeficijent 1. 
 - Za igru individualan rezultat igrača ukoliko takmičar uopšte ne izađe na utakmicu, obračunava se koeficijent 1.
Pravila za klađenje uživo:
 - Sportski događaji koji se trenutno prate uživo mogu se igrati kao singl, mogu se vezivati međusobno na tiketu bez ikakvih uslova, mogu se vezivati sa sportskim događajima iz standardne ponude, kao t.z. miks-tiketi. Na jednom tiketu može biti minimum jedan, a maksimum 20 tipova sportskih događaja koji se trenutno igraju (uživo) ili u kombinaciji sa nezapočetim sportskim događajima. 
- Za klađenje uživo važi koeficijent u trenutku uplate.
- Koeficijenti sportskih događaja koji su u ponudi za klađenje uživo obično se stalno mijenjaju u skladu sa tokom igre, trenutnim rezultatom i vremenom. Priređivač zadržava pravo da vrši bilo kakve korekcije koeficijenata sportskih događaja uživo, da stopira i ponovo aktivira klađenje bilo kog sportskog događaja, u bilo koje doba, da dozvoli ili da zabrani sve igre ili da kompletno stopira klađenje, shodno njegovom ličnom nahođenju. 
- Ukoliko u prostorijama bukmejkera priređivač ne može obezbediti prenos sportskog događaja iz tehničkih razloga (nema slike, nestanak interneta ili struje), sve opklade na čekanju (OTVORENE UPLATE) obrađuju se sa koeficijentom 1. Takođe, ukoliko se iz tehničkih razloga prekine distribucija koeficijenata.
- Koeficijent 1 u klađenju uživo obračunava se i u sljedećim slučajevima: 
Svaka odigrana igra koja nije imala smisla, odnosno ne odgovara trenutnoj situaciji na terenu (na primjer, ovdje spada mogućnost ako se slučajno odigra sljedeći gol, a isti je već pao, mogućnost za odigravanje na penal ako je već dosuđen, mogućnost igranja na crveni karton ako je već dodijeljen i tako dalje). Ovo se napominje jer prenos ili internet ponekad mogu da kasne. Ne prihvataju se reklamacije po ovom osnovu.
- U slučaju prekida sportskog događaja, sve neobrađene opklade na čekanju (OTVORENE UPLATE), koji sadrže tipove sportskih događaja koji nijesu završeni, važiće i u roku od 24 časa u slučaju nastavka igre. Po isteku roka ovi otvoreni tipovi biće obračunati sa koeficijentom 1.
- Kao izuzetak od ovog pravila, za sportske događaje u sportu Tenis, u slučaju prekida teniskog meča, a taj meč se nastavi u narednom periodu, sva tipovanja važe i opklade su na čekanju do nastavka meča, ali ne duže od vremena trajanja cjelokupnog teniskog turnira.
- Ako je dodijeljen crveni karton ili žuti karton igraču nakon označavanja kraja meča, isti se ne smatra važećim u obradi. Crveni/žuti karton koji je dodijeljen izvan terena (rezervni igrač ili trener) ne smatra se važećim.
- U slučaju tenisa, ako dođe do predaje tokom meča od strane nekog od tenisera, sve OTVORENE UPLATE obračunaće se sa koeficijentom 1. 
- Ako je na teniskom meču promenjen par, odnosno na teren ne izađe par koji je bio najavljen, za sve igre biće obračunat koeficijent 1. 
- Za sve sportske događaje u kojima može biti pobjednik nakon produžetka (eventualno penali), kod klađenja uživo ponudiće se posebni tipovi igre, koji obuhvataju i ove produžetke. Za sve ostale tipove važe rezultati do završetka regularnog dela meča.


Organizovano klađenje


Član 40.
U slučaju da od strane različitih Igrača u kratkom vremenskom periodu primi više opklada sa identičnim ili vrlo sličnim događajima priređivač zadržava pravo da poništi sve takve opklade, čak i nakon sto su opklade utvrđene.

Priređivač takođe zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, uključujući i vreme posle zaključivanja opklade, odbije bilo koju opkladu ili dio opklade, poništi bilo koju opkladu ili dio opklade ukoliko po svom diskrecionom pravu zaključi da postoji dogovor između različitih Igrača ili sprega između njihovih korisničkih naloga, sa tim da u tom slučaju mora ostaviti validnim sva neodbijena ili neponištena klađenja.

 

Integritet događaja


Član 41.
Priređivač zadržava pravo da poništi bilo koje klađenje vezano za neki događaj koji je predmet klađenja ili njegov dio, i zadržava pravo da suspenduje isplatu dobitka ukoliko je integritet tog događaja ugrožen, odnosno ukoliko priređivač ocijeni da postoji osnovana sumnja, da je bilo ko djelovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju ovakvih događaja, ili čak ukoliko postoje dokazi, na osnovu kojih se osporava regularnost u održavanju događaja. Uložena sredstva na ime pojedinačnih opklada u tom slučaju će biti vraćena na korisnički nalog Igrača.  

Veštačka inteligencija


Član 42.
Igraču je strogo zabranjeno da koristi bilo koji oblik veštačke inteligencije u korišćenju registrovanog evidencionog naloga na interaktivnim komunikacijskim kanalima. 

Iznosi uplata i isplata


Član 43.
Visina uplate i isplate u igri klađenje biće limitirana u pogledu minimalnog iznosa uplate ili maksimalnog iznosa isplate po jediničnom uplati igrača. 
Minimalna uplata za pojedinačne opklade je 0.5 eura , a minimalna uplata po kombinaciji u slučaju sistemskih elektronskih tiketa je 0.05 euro.
Maksimalna isplata za pojedinačne opklade zavisi od broja odigranih mečeva u toj istoj opkladi, tj. od 1 do 20 odigranih mečeva, maksimalna isplata je 10 000 eura, od 21 do 30 odigranih mečeva, maksimalna isplata je 10 000 eura.

Virtuelne igre


Član 44.
Virtuelni fudbal i virtuelni tenis su igre klađenja na rezultat kreiran na osnovu kombinacije veštačke inteligencije i nezavisnog generatora izbacivanja/izvlačenja slučajnih brojeva. Takođe, performanse igrača bazirane su na profesionalnim igračima. 

Virtuelne igre “(Virtual) Greyhound Races” i „Virtual Horse Races“ su igre klađenja zasnovane na virtuelnim ili snimljenim događajima trka pasa/konja, u kojima se za izbor događaja koristi generator izbacivanja/izvlačenja slučajnih brojeva (RNG- Random Number Generator). 

Minimalni i Maksimalni iznosi
Minimalni iznos uloga je 0.3 eura.
Maksimalni iznos uloga je 50 eura.
Maksimalna isplata po tiketu je: 10 000 eura.
Minimalni iznos uloga kod sistemskih opklada je 0.05 eura po kombinaciji.

Poništenje i odlaganje runde
Priređivač nije odgovoran za prekid ili odlaganje runde do koga je došlo usljed nepredviđenih okolnosti čije se posljedice ne mogu ispraviti.
Nepredviđene okolnosti uključuju ali se ne odnose samo na: ratna dešavanja, oružane sukobe, teroristički napad, javne nerede, prirodne nepogode, i opšta isključenja struje i interneta.
U slučaju nepredviđenih okolnosti priređivač zadržava pravo da onemogući klađenje na igre u ponudi.

Slot i poker igre


Član 45.
Slot i poker igre su virtuelne igre koje se priređuju pomoću generatora izbacivanja/izvlačenja slučajnih brojeva (karata).
Za neke igre Igraču su ponuđene opcije odigravanja stvarne ili probne (demo) igre. U stvarnoj igri igrač može ostvariti navedeni dobitak, dok u probnoj igri navedeni dobitak igrač ne osvaja. 
Uz svaku Slot igru nalaze se informacije koje se odnose na opis igre, uputstvo o načinu igranja i ostali detalji vezani za igru. 
Raspon cijena za učešće u igri određuje Priređivač. Igrač odabira cijenu pojedine igre unutar ponuđenog raspona. Ulog u pojedinu igru može se ostvariti prema naznačenim odnosima i denominacijama.
Igrač stiče pravo na dobitak onda kada u igri ostvari neku od kombinacija utvrđenih prema šemi dobitnih kombinacija. Dobitak koji igrač ostvari u Slot igri dodaje se na njegov evidencioni račun.
Priređivač zadržava pravo određivanja postojanja raznih vrsta Jackpot dobitaka.


Rulet i Američki rulet


Član 46.
Rulet, t.j. Američki rulet je kazino igra u kojoj se brojevi dobijaju pomoću generatora izbacivanja/izvlačenja slučajnih brojeva.
Igrač se kladi i ulaže ulog na broj na kome će se posle okretanja rulet točka kuglica zaustaviti. Ulog može pokrivati različitu grupu brojeva i raspodelu verovatnoće. Ulog na jedan broj plaća 35:1, ulog na dva broja plaća 17:1, ulog na tri broja plaća 11:1, ulog na četiri broja plaća 8:1, ulog na 6 brojeva plaća 5:1, ulog na 12 brojeva plaća 2:1, ulog na 18 brojeva plaća 1:1.
Straight Up (direktno na polje) – stavljanjem žetona na jedan broj, uključujući i nulu, igrač odigrava ovu vrstu opklade. Podaci o maksimalnom i minimalnom ulogu su navedeni na stolu, potencijalni dobitak je 35:1
Split (deljeni ulog) – stavljanjem žetona na liniju koja dijeli dva broja, igrač odigrava ovu vrstu opklade, potencijalni dobitak je 17:1
Street (ulog na red) – stavljanjem žetona na liniju stola za rulet na kraju odgovarajućeg reda, potencijalni dobitak je 11:1
Corner (ulog na ugao) – stavljanjem žetona na ugao gdje se susreću četiri broja, igrač igra ovaj tip igre, potencijalni dobitak je 8:1
Basket (ulog na četiri) – stavljanjem žetona na liniju između nule i prvog reda, igrač igra ovaj tip igre, potencijalni dobitak je 8:1
Six line (ulog na dvije linije) – stavljanjem žetona na graničnu liniju koja dijeli dva reda, igrač stavlja ulog na šest brojeva koja spadaju u ta dva reda, potencijalni dobitak je 5:1
Column (ulog na kolonu) – stavljanjem žetona na kućicu u dnu svake kolone, igrač se kladi na sve brojeve iz te kolone, potencijalni dobitak je 2:1, a nula se smatra gubitnim brojem.
Dozen (ulog na trećinu) – igrač postavlja žeton na polje prvih, srednjih ili posljednjih dvanaest brojeva. Potencijalna isplata je 2:1.
Even or Odd (Par/Nepar) – igrač stavlja ulog na jednu od kućica koja se nalazi na dnu stola. Potencijalni dobitak je 1:1.
Low or High (Mali/Veliki) - igrač stavlja ulog na jednu od kućica koja se nalazi na dnu stola. Potencijalni dobitak je 1:1.
Red or Black (Crveno/Crno) - igrač stavlja ulog na jednu od kućica koja se nalazi na dnu stola. Potencijalni dobitak je 1:1.
Kod Američkog ruleta, postoji jedna razlika, umjesto uloga na 4 broja (Basket), postoji mogučnost za stavljanje žetona na liniju između polja nule, dvije nule i prvog reda, ili takozvani 5 number bet  (0,00,1,2,3) i za ovaj tip igre, potencijalni dobitak je 6:1.

Blackjack


Član 47.
Blackjack je virtuelna igra koja se priređuje pomoću generatora izbacivanja/izvlačenja slučajnih brojeva (karata).
Cilj igre je da igrač dostigne rezultat 21 ili što bliži tome, ali da pri tom ne prebaci broj 21.
Prije početka dijeljenja svaki igrač postavlja željeni ulog I dijele mu se dvije karte okrenute licem nagore, dok krupije dobija jednu kartu okrenutu licem nagore, a jednu licem nadolje.
“Face cards” (Karte sa slikom: Žandarmi, Dame, Kraljevi) vrede 10, dok Asovi vrede 1 ili 11. Ukoliko igrač stoji, ruka koja sadrži jednog ili više Asova smatra se da ima najveću moguću vrednost bez prelaska 21. Ostale karte nose vrednost u zavisnosti od svoje numeracije.
Nakon što su prve dvije karte podijeljene, igračima se nudi mogućnost da poprave skor: hit ili da ostanu na svojim kartama: stand.
Double (Dupli ulog) - Nakon što su prve dvije karte podijeljene, imate mogućnost “double down”-a, što znači da se početna opklada udvostručuje i dobijate tačno jednu kartu na tu ruku. Ukoliko ste radi o razdvojenom paru, ova opcija nije moguća.
Split (Podela parova) - Ako igrač dobije dvije iste karte, može ih razdvojiti na dvije odvojene ruke (sub hands), tako da se svaka vrednuje početnim iznosom opklade. Ako razdvojite Vašu “ruku”, druga karta, za obe “sub hands” se dijeli automatski nakon razdvajanja i imate mogućnost da stanete ili uzmete jednu ili više karata kako biste poboljšali skor.
Surrender (Predaja) - Igrač može da se preda posle dijeljenja karata, te mu krupije uzima pola uloženog novca.
Blackjack - Kada igrač dobije asa i Face Card (10, J, Q), automatski je pobijedio i isplaćuje mu se dobitak, u vrednosti od 3/2 od uloga.
Insurance (Osiguranje) - Ukoliko je krupijeova prva karta As, igrač se može osigurati, ulaganjem polovine svog početnog uloga. Ukoliko krupije izvuče Blekdžek, osiguranje se  isplaćuje igraču u odnosu 2:1. Ako krupije ne izvuče Blekdžek, gubite osiguranje. Osiguranje možete ostvariti i ako vi dobijete Blekdžek.
Ukoliko igrač prebaci 21, to se zove “bust” i automatski gubi opkladu; ukoliko ne, igračeva  opklada ostaje u igri. Ukoliko je igračev početni zbir (sa dvije karte) 21, to se zove Blekdžek. Kada igrač ima Blekdžek, nije moguće uzimanje još jedne karte. Ukoliko ne postoji mogućnost da i krupije ima Blekdžek (tj. da nema “face card”, Desetku ili Asa), onda igrač automatski dobija opkladu i isplaćuje se 3 prema 2. Ukoliko postoji mogućnost da i krupije ima Blekdžek, igračeva opklada će biti razriješena nakon krupijeove finalne karte.
Nakon što su svi igrači odigrali, krupije okreće sakrivenu kartu, zatim staje ili vuče (stand ili hit/draw) u skladu sa politikom kuće. Krupije uzima nove karte sve dok ima 16 ili manje. Ukoliko krupije premaši zbir od 21, gubi, i sve opklade koje su u igri u tom trenutku su dobitne.
Ukoliko ostane u igri, i ne probije 21, zbir svakog igrača se upoređuje sa krupijeovim. Ako dobije 18-21, krupije staje i drugi igrači uporede svoj broj bodova s njegovim. U slučaju da je igračev zbir bliži 21 od krupijeovog, igrač pobeđuje. Ako je pak krupijeov zbir bliži, igrač gubi. Ako je zbir isti, znači da je neriješeno i niko ne dobija. Kada se završe sve opklade, krupije najavljuje početak naredne runde.

Baccarat
Član 48.
Baccarat je virtuelna igra koja se priređuje pomoću generatora izbacivanja/izvlačenja slučajnih brojeva (karata).
Igra sa 52 karte u kojoj je cilj predvidjeti i kladiti se čija će ruka biti bliža vrednosti 9.
Igrač se može kladiti na krupijea, sebe ili na neriješen rezultat.
Igrač je obavezan da postavi ulog.
Potom se krupijeu i igraču dijele po dvije, a u zavisnosti od vrednosti dobijenih poena, još po jedna karta.
Ukoliko dobijena vrednost iznosi više od 10, oduzima se 10 poena i dobija rezultat.
Igrač dobija i treću kartu ukoliko je zbir karata 5 i manje.
Igrač staje na dvije karte ukoliko je zbir 6 i 7.
Krupije ne može povlačiti treću kartu ukoliko igrač ima zbir karata 8 ili 9.

Draw Poker


Član 49.
Draw poker je virtualna igra koja se priređuje pomoću generatora izbacivanja/izvlačenja slučajnih brojeva (karata).
Draw poker se igra sa standardnim špilom od 52 karte koje se dijele igračima pomoću generatora slučajnosti i to se prikazuje kroz video animaciji. Karte se dijele preko oznake u obliku žetona koji se naziva "Dealer Button“, koji se pomiče u smjeru kazaljke na satu i pokazuje nominalnog djelitelja, što je bitno samo da bi se mogao odrediti redosljed ulaganja.
Jedan ili više igrača moraju postaviti osnovni ulog (engleski izraz: pot). Osnovni ulog može biti ulog na slijepo (Blinds) koji postavljaju prva dva igrača ili ante, ulog koji plaćaju svi igrači na stolu da bi se stvorio osnovni ulog. Karte se dijele softverski jedna po jednu igračima u smjeru kazaljke sata od Igrača koji ima „Dealer Button“. Svaki igrač dobija pet ili više karata slučajno izabranih. Igrač može zamijeniti jednu ili više karti određen broj puta. Karte se dijele zatvoreno (skriveno, okrenute prema dolje). Nakon početnog dijeljenja počinje prvi krug klađenja. U svakom krugu se razvijaju ruke, često dodavanjem dodatnih karata ili zamjenom dodijeljenih karata. Nakon svakog kruga se ulozi skupljaju u centralni ulog. Ako jedan igrač postavi opkladu, ostali igrači su prisiljeni odustati, platiti opkladu ili je povisiti. Ako ni jedan protivnik ne plati opkladu, igrač koji je postavio opkladu dobiva pot, ne mora pokazati svoju ruku i započinje nova ruka. Mogućnost pobjede bez pokazivanja ruke onda omogućuje i tzv. "blefiranje". Blefiranje - riskantan pokušaj uvjeravanja protivnika da igrač (koji blefira) ima jaču kombinaciju karata - omogućuje, znači, pobjedu slabijih ruku nad jačima, tj. ulog (pot) može osvojiti osoba sa slabijom kombinacijom karata od osobe koja ima jaču kombinaciju karata, ako je uspjela kod ove izazvati utisak da protivnik možda ima jaču kombinaciju. Ako su dva ili više igrača u igri nakon zadnjeg kruga klađenja, dolazi do virtuelnog pokazivanja karata protivniku ili protivnicima, gdje svi Igrači vide dotad skrivene karte. Pot osvaja Igrač s najjačom kombinacijom karata ili Igrač koji je povisio ulog, a ostali su odustali.
Ako je u pitanju poker automat, Igraču se pojavljuje pet karata slučajno izabranih. Igrač može zadržati željenu kombinaciju karata i nakon dodatnog dijeljenja dobiti kombinaciju karata koja može sadržati dobitak.

ZAVRŠNE ODREDBE


Član 50.
Priređivač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke koji se mogu smatrati rezultatom ili posljedicom korišćenja internet stranice priređivača ili njenog sadržaja, uključujući bez ograničenja kašnjenja ili prekide u radu, prekide komunikacijske mreže, svaku upotrebu ili zloupotrebu sajta ili njegovog sadržaja od strane neovlašćenih lica.
U slučaju da utvrdi da postoje indicije o bilo kakvim prevarnim radnjama priredjivač zadržava pravo da poništi sve ili pojedinačne opklade Igrača koje prepoznaje kao članove iste grupe.
Na sve aspekte priređivanja igre na sreću internet klađenje koji nijesu regulisani ovim Pravilima, primenjuju se odredbe Zakona o igrama na sreću, podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona i drugi pozitivni propisi.

Obaveze vezane za korišćenje Sajta


Član 51.
Time što učestvuje u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i koristi ovaj Sajt Igrač se obavezuje: da koristi ovaj Sajt i njegove usluge u svrhe koje odobravaju Pravila o priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije; da ne kreira niti koristi lažni identitet na ovom sajtu; da ne širi lažne informacije ili nelegalna obavještenja; da ne pokušava da neautorizovano pristupi Sajtu; da ne koristi Sajt u ilegalne svrhe ili na način koji bi mogao da naruši ugled priređivača  (ili trećih lica); da ne reprodukuje sadržaj niti delove sadržaja Sajta ni na kom mediju bez dozvole priređivača; da poštuje sve poreske obaveze; da ne dozvoli trećem licu da koristi njegov nalog, niti da koristi metode plaćanja niti korisnički nalog trećeg lica ili drugog Igrača, čak ni uz saglasnost istog; da odgovori na bilo koji zahtjev upućen od strane priređivača u vezi njegovog naloga i da proslijedi priređivaču bilo koji dokument ili dokaz koji smatra da je koristan u vezi njegovog godišta, bankovnih detalja, realizovanih depozita itd.

Intelektualna svojina


Član 52.
Igrač izjavljuje da je svestan toga da je Priređivač vlasnik prava na intelektualnu svojinu vezanih za sve zaštitne znakove, sva imena kompanije, simbole, komercijalne nazive, imena domena ili URL-a, logoe, fotografije, baze podataka, zvuk, video klipove, animaciju, sliku, tekst itd. ili bilo kojih drugih karakteristika, kao i softvera i igara predstavljenih na sajtu.

Linkovi


Član 53.
Moguće je da Sajt sadrži linkove sajtova ili Internet stranica trećih lica. Takvi sajtovi su dati isključivo radi Igrača i informisanosti. Priređivač ne daje nikakvu garanciju i ne prihvata nikakvu odgovornost za tekstove, linkove ili sadržaje sajtova trećih lica. 
Igrač pristupa takvim sajtovima na sopstveni rizik i prihvata i razumije da ovi sajtovi mogu potpadati pod druge odredbe i uslove korišćenja i druge odredbe zaštite privatnosti od onih koje važe za ovaj Sajt.

 

Dodatne informacije


Član 54.
Ukoliko Igrač ima bilo kakvih pitanja u vezi ovih Pravila ili u vezi usluga uopšte prikazanih na sajtu, u svakom momentu može da stupi u kontakt sa Priređivačem putem telefona objavljenog na sajtu priređivača ili preko sledeće mejl adrese: info@sansabet.com
Priređivač će na svojim internet stranicama istaknuti obavještenja o promjenama funkcionalnosti evidencionog računa, evidencionog naloga i aplikacija.
Priređivač će Igraču slati promotivna obavještenja putem odabranog kanala za komunikaciju uz prethodno dobijenu saglasnost istog. Ako zbog Igračevog propusta obavještenje ne može biti dostavljeno, a isto je objavljeno na internet stranicama priređivača ili na njegovom korisničkom nalogu, smatraće se da je isto uredno dostavljeno.
Igrači imaju pravo na prigovor za igre ili i za isplatu dobitaka ukoliko smatraju da su oštećeni, i mogu u vezi prigovora poslati mejl na info@sansabet.com
Rok prigovora je 8 dana od događaja koji je bio uzrok žalbe, u protivnom žalba neće biti uvažena. 

Rešavanje sporova


Član 55.
U slučaju neslaganja ili spora između Igrača i Priređivača  koji proizilazi iz ili je vezan za korišćenje sajtova, odnosno u vezi primjene ili tumačenja ovih Pravila, ugovorne strane će pokušati da riješe ove nesuglasice sporazumno u roku od 8 dana od dana kada je jedna od ugovornih strana obavijestila drugu o tekućem problemu. Ukoliko nije moguće riješiti ovaj spor u preciziranom roku, nadležan je Sud u Podgorici.

Stupanje na snagu


Član 56.
Ova pravila stupaju na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane Ministra Finansija, a primjenjuju se od dana objavljivanja na internet stranici Priređivača. 

 

     Za d.o.o. Luca's Bet 
    direktor, Nikola Nišavić

 

PRAVILA IGRE (KLADIONICE)